CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  1. Thông tin liên hệ:

           Phụ trách P. Dịch vụ

           -    Ông/Bà: Nguyễn Phong

           -    Chức vụ: Giám Đốc Dự Án

           -    Email: info@xep.vn

           -    Điện thoại: 0908040289

 

  1. Chính sách bảo hành:

           Khách hàng sẽ được bảo hành gói sản phẩm Xworkerbee ngay khi gặp sự cố và cho tới hết thời gian sử dụng phần mềm.

           Phạm vi bảo hành và hỗ trợ sử dụng không bao gồm: các hư hỏng phần mềm và cơ sở dữ liệu do nguyên nhân chủ quản của Bên sử dụng như  các trường hợp sau:

           - Sự tấn công của virut

           - Sự phá hoại cố ý phần mềm và cơ sở dữ liệu

           Phương thức bảo hành : trong thời gian bảo hành, sau khi nhận được thông báo của Bên sử dụng phần mềm bằng điện thoại, fax hoặc email thì Xworkerbee có trách nhiệm đề xuất giải pháp khắc phục các lỗi của chương trình theo phương thức sau đây:

           - Trong trường hợp có yêu cầu khẩn cấp từ đơn vị sử dụng thì Xworkerbee sẽ cử người xử lý chậm nhất trong vòng 02 ( hai) đến bốn 04 (giờ) nếu có thể.

 

           Xworkerbee đảm bảo thực hiện nghiêm túc Chính sách bảo hành  cho mọi giao dịch thực hiện trên website https://Xworkerbee.vn