Nếu muốn dùng phiên bản chấm công miễn phí, bạn tham khảo tại đây.

Quản lý nhân sự