Bảng giá dịch vụ app chấm công XWorkerBee | Công ty phần mềm XEP

CHỌN GÓI DỊCH VỤ

GÓI 1

Miễn phí tháng đầu tiên
Phí dịch vụ: 10.000đ 1 nhân viên/ 1 tháng
Chức năng
+ Quản lý hồ sơ nhân viên
+ Chấm công (checkin, checkout)
+ Xin nghỉ phép
+ Xin đi trễ, về sớm
+ Gửi thông báo cho nhân viên
+ Báo cáo (giờ vào, giờ ra, số giờ đi trễ, số giờ về sớm, nghỉ không phép,...)
+ App chấm công chung
+ Tính lương
Giảm 10% khi thanh toán: >= 6 tháng và < 12 tháng
Giảm 20% khi thanh toàn: >= 12 tháng

GÓI 2

Miễn phí tháng đầu tiên
Phí dịch vụ: 12.000đ 1 nhân viên/ 1 tháng
Chức năng
+ Quản lý hồ sơ nhân viên
+ Chấm công (checkin, checkout)
+ Xin nghỉ phép
+ Xin đi trễ, về sớm
+ Gửi thông báo cho nhân viên
+ Báo cáo (giờ vào, giờ ra, số giờ đi trễ, số giờ về sớm, nghỉ không phép,...)
+ App chấm công chung
+ Tính lương (Admin tạo bảng lương và nhân viên tiếp nhận bảng lương trên app)
Giảm 10% khi thanh toán: >= 6 tháng và < 12 tháng
Giảm 20% khi thanh toàn: >= 12 tháng

**Lưu ý: Phí chênh lệch phát sinh trong quá trình sử dụng nếu >= 50.000đ thì bạn sẽ phải đóng khoản phí chênh lệch này, nếu < 50.000đ sẽ được miễn phí.

Phí chêch lệnh = Số nhân viên bổ sung * Số tháng từ ngày bổ sung đến ngày hết hạn.

Bảng giá mới áp dụng đối với khách hàng đăng ký từ ngày 01/09/2020

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Điện thoại: 0908.04.02.89

Email: hotro@xworkerbee.vn