Hướng dẫn sử dụng app chấm công XWorkerBee | Công ty phần mềm XEP

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG

Video hướng dẫn đăng ký và sử sụng

Admin
Đăng ký tài
khoản quản trị
Đăng nhập và
cài đặt thông tin
Cung cấp thông tin tài khoản cho nhân viên
Nhân viên
Tải ứng dụng điện thoại
Đăng nhập và chấm công
Admin
Quản lý chấm công
Theo dõi báo cáo

CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ DÀNH CHO ADMIN

Đăng ký tài khoản

+ Đăng ký

+ Đăng nhập

Xem hướng dẫn

Cài đặt hệ thống

+ Thông tin tài khoản

+ Cài đặt hệ số giờ công

Xem hướng dẫn

Cài đặt chấm công

+ Danh mục ca

+ Quản lý tăng ca

+ Quản lý thêm giờ

+ Quản lý ngày nghỉ

Xem hướng dẫn

Cài đặt nhân sự

+ Quản lý chi nhánh

+ Danh mục phòng ban

+ Danh mục chức vụ

+ Quản lý nhân viên

Xem hướng dẫn

Theo dõi chấm công

Xem hướng dẫn

Duyệt xin nghỉ phép

Xem hướng dẫn

Duyệt xin đi trễ, về sớm

Xem hướng dẫn

Gửi thông báo

Xem hướng dẫn

Tính lương

+ Danh mục phụ cấp

+ Danh mục khấu trừ

+ Tạo bảng lương

Xem hướng dẫn

Xem báo cáo

+ Bảng chấm công tháng

+ Bảng chấm công chi tiết

+ Chấm công trong ngày

+ Báo cáo phép năm

Xem hướng dẫn

Phân quyền quản lý

Xem hướng dẫn

CÁC CHỨC NĂNG APP DÀNH CHO NHÂN VIÊN

Tải app và đăng nhập

Xem hướng dẫn

Chấm công

Xem hướng dẫn

Xin nghỉ phép

Xem hướng dẫn

Xin đi trễ, về sớm

Xem hướng dẫn

Nhận thông báo

Xem hướng dẫn

Xem báo cáo

Xem hướng dẫn