Hướng dẫn tính lương | App chấm công XWorkBee

TÍNH LƯƠNG

Video hướng dẫn cách tính lương

1. Danh mục phụ cấp

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/TinhLuong/DanhMucPhuCap.aspx

Định danh các loại phụ cấp mà doanh nghiệp của bạn sử dụng để tính lương.

Màn hình tạo phụ cấp

2. Danh mục khấu trừ

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/TinhLuong/DanhMucKhauTru.aspx

Định danh các loại khấu trừ mà doanh nghiệp của bạn sử dụng để tính lương.

Màn hình tạo khấu trừ

3. Tạo bảng lương

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/TinhLuong/BangLuong.aspx

Khi tạo bảng lương hệ thống sẽ tự tính được lương cơ bản dựa trên giờ công (giờ làm thực tế sau khi nhân hệ số) và lương 1 giờ công. Bạn nhập bổ sung tiền phụ cấp, khấu trừ trong tháng là hoàn thành 1 bảng lương.

Sau khi hoàn thiện bảng lương bạn chọn vào ô "Hiển thị cho nhân viên" bên dưới để hiện bảng lương trên app cho nhân viên.

Tạo tạm ứng cho nhân viên trên từng bảng lương.

Màn hình tạo bảng lương

Lưu ý: Nếu bảng lương cơ bản bên trên không đáp ứng được bạn có thể liên hệ ngay với XWorkerBee để được hỗ trợ cài đặt bảng lương nâng cao.

TRỞ LẠI