Nếu muốn dùng phiên bản chấm công miễn phí, bạn tham khảo tại đây.

TÍNH LƯƠNG

Video hướng dẫn cách tính lương

1. Danh mục phụ cấp

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/TinhLuong/DanhMucPhuCap.aspx

Định danh các loại phụ cấp mà doanh nghiệp của bạn sử dụng để tính lương.

Màn hình tạo phụ cấp

2. Danh mục khấu trừ

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/TinhLuong/DanhMucKhauTru.aspx

Định danh các loại khấu trừ mà doanh nghiệp của bạn sử dụng để tính lương.

Màn hình tạo khấu trừ

3. Tạo bảng lương

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/TinhLuong/BangLuong.aspx

Khi tạo bảng lương hệ thống sẽ tự tính được lương cơ bản dựa trên giờ công (giờ làm thực tế sau khi nhân hệ số) và lương 1 giờ công. Bạn nhập bổ sung tiền phụ cấp, khấu trừ trong tháng là hoàn thành 1 bảng lương.

Màn hình tạo bảng lương

TRỞ LẠI