Nếu muốn dùng phiên bản chấm công miễn phí, bạn tham khảo tại đây.

NHẬN THÔNG BÁO

Video hướng dẫn nhận thông báo trên app

Nhân viên sẽ nhận thông báo này trên app, điện thoại sẽ nhắc nhở khi có thông báo mới được gửi đến cho nhân viên.

Màn hình nhận thông báo

TRỞ LẠI