Hướng dẫn cài đặt chấm công | App chấm công XWorkBee

CÀI ĐẶT CHẤM CÔNG

Video hướng dẫn cài đặt hệ thống

1. Danh mục ca

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/Home/DangNhap.aspx

Có 4 thông số cần lưu ý

- Khoảng thời gian cho phép check-in: Là khoảng thời gian nút check-in của ca được được hiện lên trên app để nhân viên tự chấm công, ngoài khoảng thời gian cho phép của ca nhân viên không thể tự chấm công bằng điện thoại cho ca này

- Khoảng thời gian cho phép check-out: Tương tự khoảng cho phép check-in, ngoài khoảng thời gian này nút check-out của ca không được hiện lên trên app

- Qua đêm: Áp dụng cho những ca hoạt động qua 23h59, kéo dài đến ngày hôm sau

- Tăng ca: Giúp quản lý có thể phân công tăng ca từ đâu mà không phải tạo lại khi phát sinh một tăng ca mới

Màn hình tạo ca

2. Quản lý tăng ca

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/CaiDatChamCong/QuanLyTangCa.aspx

Nhân viên được phân công tăng ca sẽ được check-in, check-out theo ca này. Cơ bản cách chấm công cũng giống như ca chính, chỉ khác ở chỗ giờ làm được tính là giờ làm tăng ca và giờ công được tính theo hệ số riêng.

Màn hình tạo tăng ca

3. Quản lý thêm giờ

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/CaiDatChamCong/QuanLyThemGio.aspx

Thêm giờ nghĩa là bổ sung thêm giờ làm việc cho ca chính, có thể thêm giờ trước ca hoặc sau ca, giờ được thêm sẽ được tính là giờ tăng ca.

Ví dụ, hôm nay nhân viên làm ca hành chính (8h00-17h00), nhưng phải ở lại làm thêm 2 giờ, vậy ca làm việc hôm nay là 8h00-19h00. Nhân viên sẽ chấm công theo khung giờ mới này.

Màn hình tạo thêm giờ

4. Quản lý ngày nghỉ

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/CaiDatChamCong/QuanLyNgayNghi.aspx

Ngày nghỉ bao gồm những ngày lễ, tết, hoặc dịp đặc biệt nào đó. Khi bạn tạo ngày nghỉ thì nhân viên được phân công làm việc vào những ngày này sẽ nghỉ mà vẫn được tính giờ công đầy đủ.

Trường hợp nghỉ bù cho ngày lễ cũng được tạo tại màn hình này, nhân viên không đi làm nhưng giờ công vẫn được tính đầy đủ.

Màn hình tạo ngày nghỉ

TRỞ LẠI