Hướng dẫn xem báo cáo | App chấm công XWorkBee

XEM BÁO CÁO

Video hướng dẫn xem báo cáo

1. Bảng chấm công tháng

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/BaoCao/BangChamCongThang.aspx

Báo cáo tổng hợp dữ liệu trong một khoảng thời gian cụ thể, nếu muốn xem theo tháng bạn chọn từ ngày đầu tháng đến cuối tháng.

Màn hình xem báo cáo tháng

2. Bảng chấm chi tiết theo nhân viên

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/BaoCao/BangChamCongThang.aspx

Báo cáo chi tiết dữ liệu chấm công của từng nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể, nếu muốn xem theo tháng bạn chọn từ ngày đầu tháng đến cuối tháng.

Màn hình xem báo cáo chi tiết theo nhân viên

3. Báo cáo chấm công trong ngày

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/BaoCao/ChamCongTrongNgay.aspx

Báo cáo tổng hợp chi tiết dữ liệu chấm công trong ngày cho tất cả nhân viên.

Màn hình xem báo cáo chấm công trong ngày

4. Báo cáo phép năm

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/BaoCao/BaoCaoNghiPhepNam.aspx

Hiển thị số phép năm đã được sử dụng theo từng nhân viên.

Màn hình xem báo cáo phép năm

TRỞ LẠI