Hướng dẫn nhân viên thực hiện chấm công | App chấm công XWorkBee

CHẤM CÔNG

Video hướng dẫn chấm công trên app

App chấm công theo ca, đến giờ chấm công nút check-in hoặc check-out trên app hiện lên để nhân viên chấm công.

Nhân viên chỉ có thể chấm công trong phạm vi admin cho phép, lúc chấm nhân viên phải chụp ảnh khuôn mặt bằng camera trước để admin có thể xác thực người chấm.

Màn hình chấm công

Bật camera để hoàn tất chấm công

TRỞ LẠI