Hướng dẫn cài đặt nhân sự | App chấm công XWorkBee

CÀI ĐẶT NHÂN SỰ

Video hướng dẫn cài đặt nhân sự

1. Quản lý chi nhánh

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/NhanSu/CapNhatChiNhanh.aspx

Chi nhánh chính là địa điểm chấm cong của nhân viên, mỗi chi nhánh bạn cần nhập tọa độ và bán kính cho phép, nhân viên chỉ có thể chấm công khi đứng trong phạm vi bán kính cho phép tính từ tọa độ được được cài đặt trên bản đồ này.

Bạn nhập địa chỉ vào ô tìm kiếm trên bản đồ để tìm thấy tọa độ địa điểm làm việc.

Màn hình tạo chi nhánh

2. Danh mục phòng ban

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/NhanSu/DanhMucPhongBan.aspx

Bạn cần lưu ý tùy chọn phạm vị hoạt động của mỗi phòng ban.

+ Phạm vi hoạt động trong văn phòng: Nghĩa là nhân viên thuộc phòng ban này sẽ chấm công theo bán kính chi nhánh được chỉ định.

+ Phạm vi hoạt động ngoài văn phòng: Nghĩa là nhân viên thuộc phòng ban này đứng đâu vấn có thể chấm công được, nhưng kết quả chấm công vẫn đánh dấu lại vị trí nhân viên đứng chấm trên bản đồ.

Màn hình tạo phòng ban

3. Danh mục chức vụ

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/NhanSu/DanhMucChucVu.aspx

Mỗi chức vụ bạn có thể được cấp quyền quản lý, những nhân viên thuộc chức vụ được cấp quyền quản lý sẽ được chỉ định các chi nhánh để quản lý. Những nhân viên này sau đó có thể đăng nhập vào phân hệ quản lý để quản lý chi nhánh của mình.

Màn hình tạo chức vụ

4. Quản lý nhân viên

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/NhanSu/NhanVienVanPhong.aspx?TinhTrang=0&

Nhập các thông tin cơ bản, phân lịch làm việc, chỉ định thêm địa điểm chấm công và phân quyền cho nhân viên.

Các điểm cần lưu ý:

Lương giờ công: Nhập mức lương một giờ làm việc của nhân viên để làm cơ sở cho việc tính lương.

Mỗi nhân viên có một tài khoản bao gồm (tên đăng nhập, mật khẩu) để đăng nhập vào app. Nhân viên sử dụng 3 thông tin sau để đăng nhập app: Mã tài khoản (dùng chung cho tất cả nhân viên), tên đăng nhập, mật khẩu.

Màn hình danh sách nhân viên

Màn hình tạo nhân viên

TRỞ LẠI