Hướng dẫn cài đặt hệ thống | App chấm công XWorkBee

CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

Video hướng dẫn cài đặt hệ thống

1. Thông tin tài khoản

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/CaiDat/ThongTinTaiKhoan.aspx

Các chức năng chính:

- Chỉnh sửa thông tin tài khoản.

- Một số chức năng tùy chọn, bạn có thể ẩn hoặc cho phép sử dụng các chức năng này.

+ Tính lương: Chọn để kích hoạt chức năng tính lương.

+ Đăng nhập theo máy: Chọn để kích hoạt tính năng đăng nhập theo máy, nghĩa là mỗi nhân viên chỉ có thể đăng nhập được trên máy của mình.

Cách làm như sau: Nhân viên copy thông số máy trên màn hình đăng nhập app và gửi cho admin, admin đăng ký thông số máy này cho nhân viên, sau đó nhân viên chỉ có thể đăng nhập đúng điện thoại đã được đăng ký.

Video hướng dẫn cài đăng nhập theo máy

Màn hình quản lý tài khoản

2. Cài đặt hệ số giờ công

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/CaiDat/HeSoLoaiCong.aspx

Giờ công là số giờ làm thực tế sau khi đã nhân hệ số. Phần mềm quy hệ số về đơn vị "giờ công" để làm cơ sở cho việc tính lương cơ bản theo giờ làm.

Mặc định hệ thống tự sinh ra hệ số cơ bản dựa trên luật lao động và theo những trường hợp sử dụng phổ biến nhất, bạn có thể điều chỉnh lại hệ số theo nhu cầu riêng của doanh nghiệp mình.

Cài đặt hệ số giờ công

TRỞ LẠI