Nếu muốn dùng phiên bản chấm công miễn phí, bạn tham khảo tại đây.

GỬI THÔNG BÁO CHO NHÂN VIÊN

Video hướng dẫn gửi thông báo cho nhân viên

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/ThongBao/ThongBao.aspx

Gửi thông báo đến hàng loạt nhân viên, nhân viên sẽ nhận thông báo này trên app, điện thoại sẽ nhắc nhở khi có thông báo mới được gửi đến cho nhân viên.

Màn hình gửi thông báo

TRỞ LẠI