Hướng dẫn phân quyền quản lý | App chấm công XWorkBee

PHÂN QUYỀN QUẢN LÝ

Video hướng dẫn phân quyền quản lý

Hệ thống có 2 quyền là admin và quản lý.

Admin có thể phân quyền quản lý theo chi nhánh cho nhân viên, hoặc có thể cấp quyền admin cho những nhân viên khác.

TRỞ LẠI