Hướng dẫn theo dõi chấm công | App chấm công XWorkBee

THEO DÕI CHẤM CÔNG

Video hướng dẫn theo dõi chấm công

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/ChamCong/QuanLyChamCong.aspx

Tất cả thông tin chấm công trong này được hiển thị chi tiết tại màn hình này. Giờ được tô đỏ là trường hợp đi trễ hoặc về về sớm, màu xanh là đi làm và ra về đúng giờ.

Trường hợp nhân viên gặp vấn đề với điện thoại nên không thể tự chấm công được, admin có thể chấm công thủ công giúp cho nhân viên.

Màn hình theo dõi chấm công

TRỞ LẠI