Hướng dẫn duyệt xin đi trễ, về sớm | App chấm công XWorkBee

DUYỆT ĐI TRỄ, VỀ SỚM

Video hướng dẫn duyệt xin đi trễ, về sớm

Truy cập: https://user.xworkerbee.vn/XinDiTreVeSom/QuanLyXinDiTreVeSom.aspx

Nhân viên sử dụng app để xin đi trễ hoặc về sớm, admin sẽ nhận thông tin tại màn hình này và tiến hành duyệt cho nhân viên.

Admin cũng có thể tạo thông tin xin đi trễ, về sớm cho nhân viên.

Giờ xin phép để quản lý biết sắp xếp công việc và đánh giá thái độ nhân viên, chứ nó không ảnh hưởng đến việc ghi nhận giờ làm thực tế, giờ làm thực tế vấn chỉ dựa vào thời điểm nhân viên checkin và checkout.

Màn hình duyệt đi trễ, về sớm

TRỞ LẠI