APP CHẤM CÔNG NHANH

Miễn phí

Các chức năng chính

1. Nhân viên sử dụng app để chấm công (chấm "Vào" và chấm "Ra"), giới hạn 3 phiến chấm công (Vào - Ra) cho mỗi nhân viên trong một ngày.

2. Admin có thể chấm công cho nhân viên trong trường hợp nhân viên không thể tự sử dụng app để chấm công được.

3. Có thể cài đặt chấm công theo wifi.

4. Có thể cài đặt đăng nhập theo thông số máy, mỗi nhân viên chỉ có thể đăng nhập được trên chính máy của mình.

5. Xem báo cáo.

APP CHẤM CÔNG XWORKERBEE

Có phí

Các chức năng chính

1. Chấm công theo ca, tương ứng với mỗi ca được phân công nhân viên sẽ chấm Vào - Ra theo ca này. Việc chấm theo ca giúp phần mềm ghi nhận chính xác số phút đi trễ - về sớm trong ngày, từ đó làm căn cứ cho việc tính lương.

2. Admin có thể chấm công cho nhân viên trong trường hợp nhân viên không thể tự sử dụng app để chấm công được.

3. Chấm công theo GPS, nhân viên chỉ được chấm công trong phạm vi cho phép.

4. Có thể cài đặt đăng nhập theo thông số máy, mỗi nhân viên chỉ có thể đăng nhập được trên chính máy của mình.

5. Chấm công theo Camera.

6. Tính được giờ công, giờ công là giờ làm thực tế sau khi nhân hệ số tính lương.

7. Xin đi trễ, về sớm.

8. Xin nghỉ phép.

9. Tính lương.

10. Xuất báo cáo.