Công thức tính giờ làm thực tế và tính công như thế nào? | App chấm công XWorkBee

Công thức tính giờ làm thực tế và tính công như thế nào?

1. Công thức tính giờ làm thực tế

- Giờ làm thực tế mỗi ca = Đầu giờ - cuối giờ - khoảng thời gian nghỉ giữa ca

   * Lưu ý

   + Nếu giờ vào trước giờ bắt đầu ca thì Đầu giờ = Giờ bắt đầu ca, ngược lại Đầu giờ = Giờ vào

   + Nếu giờ ra sau giờ kết thúc ca thì Cuối giờ = Giờ kết thúc ca, ngược lại Cuối giờ = Giờ ra

- Giờ làm thực tế mỗi tháng = Tổng giờ làm thực tế các ca trong tháng

2. Công thức tính giờ công

Công là số giờ làm sau khi đã nhân hệ số, dựa vào số công bạn xuất file ra excel để tính lương

Nếu có trừ công khi đi sớm về trễ

- Số giờ công = Số giờ làm thực tế * Hệ số giờ công

Nếu không trừ công khi đi sớm về trễ

- Số giờ công = (Số giờ đã phân công - Số giờ ngay nghỉ khác phép năm) * Hệ số giờ công

  * Lưu ý

  + Hệ số giờ công được cài đặt theo nhu cầu khách hàng

Các câu hỏi liên quan

Làm sao xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps?

Cách xác định được tọa độ chi nhánh khi bạn chưa đăng ký địa điểm trên Google Maps ...

Phân công cho nhân viên mới như thế nào?

Cách phân công cho nhân viên mới ...